ஜனாஸா தொடர்பான சட்டதிட்டங்கள் – 02

بسم الله الرحمن الرحيم

  • நடாத்துபவர்: அபூ ஹுனைப் (மதனி)
  • தலைப்பு: நோய்வாய்ப்பட்டவர் மீதுள்ள கடமைகள்
  • காலம்: 02.07.2018 (ஃபஜ்ர் தொழுகையைத் தொடர்ந்து)
  • இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா, பலகத்துறை

Janaza Sattangel – 02

நல்லவற்றின் பால் வழிகாட்டுபவர் அவற்றைப் புரிந்தவரைப் போன்றாவார்!