ஜனாஸா தொடர்பான சட்டதிட்டங்கள் – 05

بسم الله الرحمن الرحيم

  • நடாத்துபவர்: அபூ ஹுனைப் (மதனி)
  • தலைப்பு: மரணத்தருவாயில் உள்ளவருக்கு நாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமைகள்.
  • காலம்: 05.07.2018 (ஃபஜ்ர் தொழுகையைத் தொடர்ந்து)
  • இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா, பலகத்துறை

Janaza Sattangel – 05

நல்லவற்றின் பால் வழிகாட்டுபவர் அவற்றைப் புரிந்தவரைப் போன்றாவார்!