சிறப்புமிக்க ஹஜ்ஜை நாமும் செய்திடுவோம்!

بسم الله الرحمن الرحيم

ஜும்ஆ பிரசங்கம்

  • நிகழ்த்துபவர்: அபூ ஹுனைப் (மதனி)
  • காலம்: 13.07.2018
  • இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா, பலகத்துறை

Hajj Bu Abu Hunaif

நல்லவற்றின் பால் வழிகாட்டுபவர் அவற்றைப் புரிந்தவரைப் போன்றாவார்!