ஜனாஸா தொடர்பான சட்டதிட்டங்கள் – 06

بسم الله الرحمن الرحيم

  • நடாத்துபவர்: அபூ ஹுனைப் (மதனி)
  • தலைப்பு: மரணத்தை தழுவிய ஒருவருக்கு உடனடியாகச் செய்ய வேண்டிய கடமைகள்.

  • காலம்: 08.07.2018 (ஃபஜ்ர் தொழுகையைத் தொடர்ந்து)
  • இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா, பலகத்துறை

Janaza Sattangel – 06

நல்லவற்றின் பால் வழிகாட்டுபவர் அவற்றைப் புரிந்தவரைப் போன்றாவார்!