மறுமை பயணத்தை ஞாபகப்படுத்தும் ஹஜ் பயணம்

بسم الله الرحمن الرحيم

குத்பா பிரசங்கம்

  • நிகழ்த்தியவர்: அபூ உபைதில்லாஹ் ஸில்மி இப்னு ஷம்சிலாப்தீன் (மதனி)
  • காலம்: 18.08.2017
  • இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா பள்ளிவாசல் – பலஹத்துறை, இலங்கை